ANCOOR akoestiek 

Meten is weten!

 

Disiplines

ANCOOR beheerst een groot scala aan vakdisciplines binnen de taakvelden Milieu versus Ruimtelijke Ordening. Hieronder vallen de volgende adviesgebieden:

Geluid: uitvoeren geluidmetingen, advisering wegverkeerslawaai, advi-sering industrielawaai, advisering railverkeerslawaai, Bouwakoestiek, klachtenbehandeling etc.

Water: uitvoeren van geohydrologische onderzoeken, Watertoetsen, etc.

Lucht: advisering luchtvervuilingwegverkeer, etc.

Gevaar: advisering veiligheidsrisico's, etc

Wij verricht hiervoor in eigen beheer metingen en onderzoeken. Daarmee bieden we technische, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning aan bedrijven en overheden, waarbij als uitgangspunt een integrale benadering centraal staat. Voor een meer gerichte informatie over een van de door ons bureau te verzorgen vakdisciplines, verwijzen wij naar de onder 'Disciplines' opgenomen sub-disciplines.